"ΓΙΟΡΤΗ ΒΟΥΝΟΥ" - ΑΝΘΟΧΩΡΙ

Πραγ­μα­το­ποιεί­ται κά­θε χρό­νο την τε­λευ­ταί­α ε­βδομά­δα του Ιου­νί­ου στη θέ­ση "Εν­νιά Βρύ­σες".

"ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ" - ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Πραγ­μα­το­ποιεί­ται κά­θε χρό­νο το μή­να Ο­κτώ­βριο στον Ελ­λη­νό­πυρ­γο Δ. Ι­θώ­μης.

"ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ" - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

 giorti krasiou mesenikola Η Γιορτή Κρασιού Μεσενικόλα αποτελεί μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του Ν. Καρδίτσας, που έγινε θεσμός και πολιτιστικό γεγονός ευρύτερης ακτινοβολίας...

"ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ" - ΚΑΤΩ ΚΤΙΜΕΝΗ

Διορ­γα­νώνε­ται α­πό τον Πο­λι­τι­στι­κό Ορ­γα­νι­σμό του Δ. Τα­μα­σί­ου κο­ντά στα αρ­χαιολο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα της πε­ριο­χής και τη λί­μνη Σμο­κό­βου.

"ΔΙΠΛΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ" - ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

Α­νή­με­ρα της Πα­σχα­λιάς διορ­γα­νώ­νε­ται στο Μορ­φοβού­νι  ο δι­πλός χο­ρός, στην πλα­τεί­α του χω­ριού με­τά τον ε­σπε­ρι­νό.

"ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ"

22 - 28 Ιουνίου προς τιμήν του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Την διοργάνωση των εκδηλώσεων έχει αναλάβει η ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27180.

"ΠΛΑΣΤΗΡΕΙΑ" - ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

Κάθε χρόνο, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, διοργανώνονται στο Μορφοβούνι τα «Πλαστήρεια»  προς τιμήν του Νικόλαου Πλαστήρα, με πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και το παραδοσιακό πανηγύρι. Περιλαμβάνουν επίσης πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως ποδηλασία, ημέρα ψαρέματος, μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, κλπ.

"ΡΟΓΚΑΤΣΑΡΙΑ"

Την η­μέ­ρα του Σταυ­ρού (πα­ρα­μο­νή των Φώ­των) σε πολ­λά χω­ριά των Α­γρά­φων (Πορ­τί­τσα, Μο­σχά­το, Μορ­φο­βού­νι, Κε­ρα­σιά, Νε­ο­χώ­ρι, Ρα­χού­λα κ.ά.) ομά­δες με­ταμ­φιε­σμέ­νων πη­γαί­νουν στα σπί­τια του χω­ριού λέ­γο­ντας κά­λα­ντα, ανά­λο­γα με το τι ται­ριά­ζει στο σπί­τι του νοι­κο­κύ­ρη. Πρό­κει­ται για έ­να έ­θιμο με ρί­ζες στις διο­νυ­σια­κές γιορ­τές και σε έ­θι­μα της αρ­χαιό­τη­τας.

"ΤΙΤΑΝΙΑ" - ΠΑΛΑΜΑΣ

Τα 'Τιτάνια', πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, με εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής και φωτογραφίας στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, με παραδοσιακές ενδυμασίες, αναπαράσταση παραδοσιακού γάμου

"ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ"

Δρα­στη­ριό­τη­τες και εκ­δη­λώ­σεις καλ­λι­τε­χνι­κής έκ­φρασης διορ­γα­νώ­νο­νται κά­θε κα­λο­καί­ρι τον Ιού­λιο στην πε­ριο­χή της λίμνης Ν. Πλαστή­ρα από τους το­πι­κούς φο­ρείς.